PRIVACYSTATEMENT

Inleiding

G.us is de online vacaturebank van USG People The Netherlands B.V. gericht op actieve banenzoekers in alle (arbeids)marktsegmenten. USG People N.V. en haar Nederlandse werkmaatschappijen die zich bezighouden met diensten op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling hebben (eveneens) toegang tot deze vacaturebank en nemen persoonsgegevens uit deze databank over. De vacatures zijn afkomstig van USG People N.V., haar Nederlandse werkmaatschappijen en (potentiële) opdrachtgevers van deze werkmaatschappijen. De Site van G.us is openbaar en wereldwijd toegankelijk.

De activiteiten van USG People zijn onderscheidend gepositioneerd met vier gespecialiseerde star brands, Start People, Unique, Secretary Plus en USG Professionals, welke middels verschillende labels de markt bedienen. De star brands zijn elk gefocust op een specifiek marktsegment waarop hun infrastructuur – het distributienetwerk, de klant- en kandidatennetwerken, de toegepaste technologie en de aanwezige expertise – volledig is gericht. Zo kunnen we de beste oplossingen aanbieden in elk marktsegment.

USG People The Netherlands B.V. faciliteert USG People N.V. en haar Nederlandse werkmaatschappijen, en is gevestigd op de P.J. Oudweg 61, 1414 CK te Almere.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van G.us dient u enkele persoonsgegevens te verstrekken. Als u jonger bent dan zestien jaar heeft u de toestemming van een ouder of voogd nodig om uw persoonsgegevens aan G.us te verstrekken.

U kunt op de site van G.us solliciteren, zonder zich te registreren en een gebruikersaccount aan te maken.

Door uw registratie of sollicitatie verleent u ons het recht om de bij uw registratie of sollicitatie verstrekte persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken ten behoeve van de in dit privacystatement genoemde doeleinden.

Dit privacystatement bestaat uit drie delen:

 1. een algemeen deel met bepalingen die gelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door USG People The Netherlands B.V. als eigenaar van G.us, door USG People N.V. en door de Nederlandse werkmaatschappijen van USG People N.V. die uw persoonsgegevens via G.us hebben ontvangen (deel I);
 2. een deel dat specifiek ziet op de verwerking van uw persoonsgegevens door USG People The Netherlands B.V. voor G.us (deel II);
 3. een deel dat specifiek ziet op de verwerking van uw persoonsgegevens door USG People N.V., USG People The Netherlands B.V. en de Nederlandse werkmaatschappijen van USG People N.V. in het kader van diensten op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling (deel III).

Daar waar hierna in dit privacystatement USG People staat, wordt bedoeld USG People N.V., USG People The Netherlands B.V. en de Nederlandse werkmaatschappij(en) van het USG People concern. Wanneer in het privacystatement wordt gesproken over wij en ons, bedoelen we daarmee USG People, dus alle in de voorgaande regel genoemde vennootschappen.

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

Wet bescherming persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. USG People heeft de verwerkingen van persoonsgegevens (indien nodig) gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: http://www.cbpweb.nl.

USG People bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld en houdt zich hierbij aan de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens van websitebezoekers

Wanneer u onze website bezoekt zonder zich te registreren of te solliciteren, kunt u dit in principe doen zonder uw identiteit bekend te maken. Wel verzamelt onze server automatisch gegevens die door uw browser worden doorgegeven. Onze server slaat deze gegevens op in logbestanden. De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om te bepalen welke gegevens worden doorgegeven, raadpleeg hiervoor de documentatie van uw browser. Het gaat hierbij onder meer om het: browsertype/ -versie, browserplugins, browserinstellingen, geïnstalleerde lettertypes, schermresolutie, besturingssysteem van de aanvragende computer, bestandsaanvraag van de computer, de http responscode, de website(s) via welke u op onze website bent gekomen, IP-adres van de aanvragende computer, kloktijd van de serveraanvraag, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s).

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen deze informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiestatement zoals dat op onze website(s) staat.

Persoonsgegevens

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, overige contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, gegevens uit uw curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) identiteitsbewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning, (kopie) VAR, uw gebruikersnaam en wachtwoord, motivatie en persoonsgegevens uit uw social media profielen.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, deze zelf aan sollicitatie toevoegt (denk hierbij onder meer aan bijzondere persoonsgegevens die u in uw social media profielen en/of in uw CV vermeldt), dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag. Wij bieden u de mogelijkheid een (pas)foto te uploaden, maar het is zeker niet verplicht dit te doen.

De bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken als u voor ons gaat werken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken. Daarnaast kunnen wij, als u voor ons gaat werken, bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder meer mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan werk komen.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u op ons verzoek aan ons verstrekt (dus uitgezonderd eventuele bijzondere persoonsgegevens die u zelf aan sollicitatie toevoegt) hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze (potentiële) opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze persoonsgegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Verwijzingen en links

Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacystatement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacybeleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Beveiliging en bescherming

Wij spannen ons in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van USG People die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. USG People kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. USG People heeft echter de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van USG People voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van USG People zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment via juridischezaken@usgpeople.nl dan wel per brief (USG People The Netherlands B.V., t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 1, 1300 Almere, vermeld in de brief s.v.p. ook uw e-mailadres) verzoeken aan te geven welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacystatement of de manier waarop USG People uw persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via privacy@usgpeople.nl, dan wel door een brief te sturen naar USG People The Netherlands B.V., t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 1, 1300 AA Almere. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen privacystatement

Wij kunnen dit privacystatement aanpassen. Het meest actuele privacystatement is altijd via de website van G.us te raadplegen.

DEEL II: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS G.US

Verantwoordelijke

USG People The Netherlands B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen gus.nl en wordt hierna aangeduid als G.us.

Doeleinden verwerking

G.us gebruikt de van u ontvangen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om de geldende wet- en regelgeving te kunnen nakomen;
 2. om u gebruik te kunnen laten maken van de site en diensten van G.us, dit in de ruimste zin van het woord;
 3. om uw persoonsgegevens voor USG People en opdrachtgevers inzichtelijk en bruikbaar te (kunnen) maken en door te geven;
 4. om u te matchen met vacatures;
 5. om de (inhoud van de) site van G.us en de daarop geplaatste advertenties beter op uw wensen en behoeften af te stemmen;
 6. om u te informeren (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) over zaken die verband houden met de dienstverlening door USG People en/of door USG People aangeboden soortgelijke producten en diensten;
 7. om u te informeren over de producten en/of diensten van USG People door plaatsing van informatie hieromtrent op de site van G.us;
 8. om u te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de site van G.us door andere gebruikers van de site van G.us voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
 9. om andere gebruikers van de site van G.us te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de site van G.us door u;
 10. data-analyse.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

G.us geeft uw persoonsgegevens door aan USG People, aan opdrachtgevers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan USG People uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen.

DEEL III: VERWERKING IN HET KADER VAN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN ARBEID EN ARBEIDSBEMIDDELING

Verantwoordelijken

USG People N.V., USG People The Netherlands B.V. en de Nederlandse werkmaatschappijen van USG People N.V. zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens nadat deze via G.us zijn ontvangen.

Databank

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de databank van USG People.

Doeleinden verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 2. om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 3. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 4. om u te bemiddelen naar werk, u opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
 5. om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 6. om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 7. om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 8. om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 9. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens USG People aanbiedingen te kunnen doen;
 10. voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 11. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet;
 12. om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

USG People verwerkt de persoonsgegevens die zij via G.us heeft ontvangen en eventueel nadien door u aan USG People verstrekte persoonsgegevens.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

USG People kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiele) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan USG People uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen. Verder kan USG People uw curriculum vitae, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen en/of openbaar maken, eventueel aangevuld met de testresultaten van door u (online) uitgevoerde testen.

Privacy statement indirecte medewerkers