DISCLAIMER G.US

Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site van G.us zijn de Algemene Gebruikersvoorwaarden van G.us toepassing. Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. U kunt de Algemene Gebruikersvoorwaarden inzien door hier te klikken. De definities zoals opgenomen in artikel 1 van de Algemene Gebruikersvoorwaarden gelden tevens ten aanzien van deze disclaimer.

Door u toegang te verschaffen tot de Site van G.us, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de Algemene Gebruikersvoorwaarden van G.us.

De Site van G.us bevat Gegevens en Bestanden die eigendom zijn van G.us, Vennootschappen van USG People en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Niets op de Site van G.us is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

G.us verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in de Algemene Gebruikersvoorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden op de Site van G.us ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden plaatsvindt en is gericht op vinden van werk. Het is u niet toegestaan om de Site van G.us of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden voor enig ander doel te gebruiken, dan wel hierop enig ander recht uit te oefenen, dan in de Algemene Gebruikersvoorwaarden omschreven.

De Site van G.us bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar de Site van G.us. Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruikersgemak van de Site van G.us te vergroten en G.us is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of hyperlinks naar de Site van G.us opnemen, betekent dat geenszins dat G.us instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is G.us op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of hyperlinks naar de Site van G.us.

G.us en/of de Vennootschappen van USG People is en/of zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Site en/of Diensten, dan wel door de (tijdelijke) onmogelijkheid om van haar Site gebruik te maken. Indien en voor zover G.us toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van G.us voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid van G.us is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van G.us zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.