ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN GUS

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van G.us.
 2. Dienst(en): de door G.us geëxploiteerde dienst(en). Deze dienst(en) betreffen onder meer het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
 3. Gebruiker: degene die de Site van G.us bezoekt en/of gebruik maakt van de Site en/of Diensten van G.us.
 4. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot zijn Gebruikersaccount en de Diensten van G.us.
 5. Gegevens en Bestanden: alle op de Site van G.us geplaatste Profielen, Vacatures, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto's, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 6. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich op de Site van G.us heeft geregistreerd en daardoor een Gebruikersaccount heeft verkregen.
 7. G.us: USG People The Netherlands B.V., handelend onder de naam G.us, gevestigd te 1314 CK Almere aan de P.J. Oudweg 61. USG People The Netherlands B.V. is een Vennootschap van USG People.
 8. Gebruikersaccount: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Site van G.us waar de Geregistreerde Gebruiker (onder meer) zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen, Vacatures kan inzien, selecteren en opslaan en zich kan opgeven voor het ontvangen van email-alerts. Daarnaast kan de Gebruiker vanuit zijn Gebruikersaccount sollicitaties versturen en reeds verstuurde sollicitaties inzien en beheren.
 9. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met zijn curriculum vitae en informatie over zijn ambities en interesses, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 10. Site: de internetsite van G.us te bereiken via het domein www.G.us.nl, alsmede alle andere internetsites van G.us bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 11. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot zijn Gebruikersaccount en de Diensten van G.us.
 12. Vacature: een door een Vennootschap van USG People op de Site van G.us geplaatste advertentie, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords, gericht op het vervullen van een openstaande vacature.
 13. Vennootschap van USG People: de in Nederland gevestigde werkmaatschappij van USG People N.V.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site van G.us, alsmede op alle (rechts)handelingen samenhangend met het gebruik van de Site van G.us zijn de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing, zulks met uitzondering van deel II van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, welk deel alleen geldt ten aanzien van de Geregistreerde Gebruiker.
 2. Door zich toegang te verschaffen tot de Site van G.us, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Gebruiker staat ervoor in dat degene die zich door middel van zijn computer de toegang verschaft tot de Site van G.us zich eveneens aan deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zal onderwerpen.
 4. G.us heeft het recht deze Algemene Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal alsdan haar Geregistreerde Gebruikers door middel van haar Site op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Site van G.us voortzet nadat de Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd, impliceert dit dat de Gebruiker de aangepaste voorwaarden onherroepelijk heeft aanvaard.
 5. De meest actuele Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Site van G.us.

Artikel 3 G.us.nl

 1. G.us.nl is een vacaturebank gericht op actieve banenzoekers in alle (arbeids)marktsegmenten. De op de Site van G.us geplaatste Vacatures zijn allen afkomstig van de Vennootschappen van USG People. Daarnaast staat er op de Site van G.us informatie over de producten en diensten van de Vennootschappen van USG People.
 2. De Site G.us.nl wordt beheerd en geëxploiteerd door G.us. Alle Gegevens en Bestanden die de Gebruiker op de Site van G.us plaatst, worden opgeslagen, verwerkt en bewaard in een database en op servers in Nederland.

Artikel 4 Gebruik Site en Diensten G.us

 1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot de Site van G.us verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze Site en/of de Diensten van G.us.
 2. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven en zich te houden aan de inhoud van de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de door G.us gegeven (overige) voorschriften.
 3. Elk gebruik van de Site van G.us en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden geschiedt voor eigen rekening en risico.
 4. G.us spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Site te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. G.us kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers begrepen) haar systemen en/of Site (en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.

Artikel 5 Gebruiksrecht Site en Diensten G.us

 1. G.us verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden op de Site van G.us ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden plaatsvindt en is gericht op vinden van werk.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Site van G.us of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden voor enig ander doel te gebruiken, dan wel hierop enig ander recht uit te oefenen, dan in het voorgaande lid omschreven. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker zich dient te houden aan de inhoud van de navolgende artikelleden.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Site van G.us of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen.
 4. Het is de Gebruiker daarnaast verboden de op de Site van G.us geplaatste Gegevens en Bestanden te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van spam.
 5. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan de dienstverlening en/of Site en/of het netwerk van G.us te verstoren, te gebruiken voor illegale aangelegenheden en/of doeleinden dan wel voor het plaatsen van een Profiel met als doel klanten te werven voor het verrichten van arbeidsbemiddelings- en/of werving- en selectiediensten.
 6. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers van G.us en/of de Vennootschappen van USG People te hinderen in het gebruik van de Diensten en/of Site van G.us, dan wel aan G.us, haar Gebruikers en/of de Vennootschappen van USG People schade toe te brengen. Tevens is het de Gebruiker niet toegestaan: a. de veiligheid of beveiliging van de Site van G.us te schenden, dan wel pogingen daartoe te ondernemen, zulks in de ruimste zin des woords; b. op de Site van G.us geplaatste Gegevens en Bestanden het wijzigen, wissen of onbruikbaar te maken, zulks in de ruimste zin des woords; c. zich toegang te verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld; d. in te loggen op een Gebruikersaccount of server waartoe hij niet is bevoegd; e. de door G.us ten behoeve van haar Site samengestelde HTML codes te kopiëren of op enigerlei wijze aan te passen en/of te wijzigen.

Artikel 6 Toegang Site, storingen en onderbrekingen

 1. G.us kan niet garanderen dat haar Site en Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot en/of het gebruik van haar Site en/of Diensten. Daarnaast is G.us niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van haar Site en/of Diensten met het systeem en/of de software van de Gebruiker.
 2. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde, wiens handelen de Gebruiker kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker zal G.us terzake vrijwaren.
 3. G.us is gerechtigd haar Site en/of Diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, aan te passen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade. Daarnaast is G.us bevoegd vergoedingen te vragen voor het gebruik van haar Site en/of haar Diensten en deze vervolgens te verhogen.

Artikel 7 Inhoud Site en tot stand komen contacten / overeenkomsten

 1. Ten aanzien van de Gegevens en Bestanden die van G.us en/of de Vennootschappen van USG People afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben en dat G.us en/of de Vennootschappen van USG People ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden niet aansprakelijk is en/of zijn.
 2. G.us geeft geen enkele garantie dat (de kwaliteit van) haar Site en Diensten voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker en dat de Gebruiker met behulp van haar Site en/of Diensten werk vindt. G.us is terzake dan ook nimmer aansprakelijk.
 3. Niets in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden dan wel op de Site van G.us is bedoeld of dient te worden beschouwd als een aanbieding om een contractuele relatie met G.us en/of een Vennootschap van USG People aan te gaan.
 4. Alle aanbiedingen die via de Site van G.us worden gedaan, kunnen door G.us dan wel de door de desbetreffende Vennootschap van USG People die de aanbieding doet of heeft gedaan, op elk gewenst moment worden herroepen, zelfs indien aanvaarding daarvan reeds heeft plaatsgevonden.
 5. Indien en voor zover met behulp van de Site en/of Diensten van G.us tussen de Gebruiker en een Vennootschap van USG People contact wordt gelegd, dan wel enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen een Gebruiker en een Vennootschap van USG People tot stand komt, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Gebruiker en is G.us daarbij nimmer als partij betrokken.
 6. G.us is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen een Gebruiker en een Vennootschap van USG People en/of de tussen hen gesloten overeenkomst(en) en/of aangegane rechtsbetrekking(en). Ook niet wanneer deze contacten, overeenkomst(en) en/of rechtsbetrekking(en) tot stand zijn gekomen aan de hand van door G.us uitgevoerde matches. Daarnaast is G.us nimmer aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten de Vennootschappen van USG People.

Artikel 8 Verwijzingen en links

 1. De Site van G.us bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar de Site van G.us.
 2. Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruikersgemak van de Site van G.us te vergroten en G.us is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites.
 3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of hyperlinks naar de Site van G.us opnemen, betekent dat geenszins dat G.us instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is G.us op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of hyperlinks naar de Site van G.us.

Artikel 9 Virusprotectie

 1. Alle activiteiten die de Gebruiker op de Site van G.us verricht dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken en Bestanden en Gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan de Site en Diensten van G.us te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken en Bestanden en Gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.
 2. De Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen en Gegevens en Bestanden. De Gebruiker dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.
 3. G.us is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door G.us genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site en/of in de door G.us gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. G.us is evenmin aansprakelijk indien haar Site wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Site en Diensten van G.us (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, dan wel de Gegevens en Bestanden van haar Gebruikers en/of Vacatures in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Site van G.us Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van G.us, een Vennootschap van USG People en/of (een) derde(n) en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).
 2. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden dan wel op de Site van G.us is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de Site van G.us geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven.
 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
 4. De Gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door G.us, een Vennootschap van USG People en/of (een) derde(n) op de Site geplaatste Gegevens en Bestanden, inbreuk maakt op de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 5. De intellectuele eigendomsrechten van de Gebruiker ten aanzien van door hem op de Site van G.us geplaatste Gegevens en Bestanden gaan door het plaatsen daarvan op de Site niet over op G.us.
 6. De Gebruiker vrijwaart G.us volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden (waaronder Gebruikers van G.us) op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem op de Site van G.us geplaatste Gegevens en Bestanden en/of het gebruik daarvan, waaronder vorderingen in verband met inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. G.us en/of de Vennootschappen van USG People is en/of zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Site en/of Diensten.
 2. Indien en voor zover G.us toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende bepalingen.
 3. Aansprakelijkheid van G.us voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 4. Iedere eventuele uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of het gebruik van de Site en/of Diensten van G.us voortvloeiende aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar.
 5. De aansprakelijkheid van G.us zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 12 Privacystatement

Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Gebruikers van G.us verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het geldende Privacystatement van G.us. Dit Privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden te worden beschouwd. Het Privacystatement kan worden ingezien door hier te klikken.

Artikel 13 Naleven Gebruikersvoorwaarden en wet- en regelgeving

 1. Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de door G.us gegeven (overige) voorschriften, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal G.us alsdan terzake vrijwaren.
 2. Het bepaalde in het voorgaande artikellid is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
 3. Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de door G.us gegeven (overige) voorschriften, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is G.us bevoegd de Gebruiker terzake een waarschuwing te geven, de (relevante) Vennootschap(pen) van USG People terzake te informeren, de registratie van de Gebruiker per omgaande te beëindigen en/of (ingeval het een Geregistreerde Gebruiker betreft) zijn Gebruikersaccount op te heffen, dan wel het IP-adres/de IP-adressen van de Gebruiker op een blokkadelijst te plaatsen waardoor het bezoeken van de Site van G.us en/of het aanmaken van een (nieuw) Gebruikersaccount onmogelijk wordt. Een en ander zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van G.us om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 (Ver)nietig(baar)heid, toepasselijk recht en overige bepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. G.us zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 2. Elke Vennootschap van USG People kan zich op de toepasselijkheid van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden beroepen ingeval van een eventuele vordering (direct of indirect) gepaard gaande met het gebruik van de Site en/of Diensten van G.us. Daar waar in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt gesproken van 'G.us' dient alsdan tevens de naam van de desbetreffende Vennootschap van USG People te worden gelezen.
 3. Indien G.us en/of een Vennootschap van USG People direct of indirect op enigerlei wijze afstand doet en/of doen van (de toepasselijkheid van) één of meerdere bepaling(en) uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de schending en/of niet-nakoming daarvan, dan betekent dat geenszins dat G.us en/of de desbetreffende Vennootschap van USG People hiermee blijvend afstand doet en/of doen van de toepasselijkheid van deze bepaling(en). Tevens betekent dit niet dat G.us en/of de desbetreffende Vennootschap van USG People alsdan geen rechten kunnen ontlenen aan de overige bepalingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden.
 4. Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.

II. REGISTRATIE EN PLAATSEN PROFIEL

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing op de Gebruiker die zich bij G.us registreert en/of een Profiel aanmaakt.

Artikel 15 Registratie

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van G.us dient de Gebruiker zich te registreren met behulp van het online registratieformulier waarbij hij een Gebruikersaccount dient aan te maken zoals beschreven op de Site van G.us. Daarbij wordt hij onder meer verzocht een Gebruikersnaam en Toegangscode aan te maken waarmee hij voortaan kan inloggen op zijn persoonlijke Gebruikersaccount.
 2. Natuurlijke personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd.
 3. Het staat G.us vrij de registratie van een Gebruiker om haar moverende redenen niet te accepteren. In dat geval wordt geen Gebruikersaccount aangemaakt.
 4. Na goedkeuring van zijn registratie ontvangt de Gebruiker - indien mogelijk binnen één werkdag - een bevestiging per e-mail van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode. De Gebruiker is gehouden zorgvuldig om te gaan met zijn Gebruikersnaam en Toegangscode en deze geheim te houden.
 5. Elke Gebruiker mag maximaal één Gebruikersaccount (laten) aanmaken.
 6. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Gebruikersnaam, Toegangscode en/of Gebruikersaccount, al dan niet tegen betaling, aan een derde over te dragen.
 7. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal G.us terstond informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte Gebruikersnaam en Toegangscode.
 8. G.us is bevoegd haar Gebruikers om haar moverende redenen te verplichten een nieuwe Toegangscode aan te maken.

Artikel 16 Plaatsen Profiel

 1. Elke Gebruiker kan binnen zijn Gebruikersaccount een Profiel aanmaken en aan dit Profiel Gegevens en Bestanden toevoegen. De Gebruiker kan één of meerdere Vennootschappen van USG People selecteren die toegang tot (de inhoud van) zijn Profiel krijgen. Door zijn Profiel inzichtelijk te maken voor één of meerdere Vennootschappen van USG People geeft de Gebruiker aan G.us het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van zijn Profiel ten behoeve van de daartoe door de Gebruiker geselecteerde Vennootschappen van USG People.
 2. De Gebruiker gaat er door zijn Profiel inzichtelijk te maken voor één of meerdere Vennootschappen van USG People mee akkoord dat het door hem aangemaakte Profiel (inclusief de daaraan toegevoegde Gegevens en Bestanden) kan worden gebruikt door deze vennootschappen en dat deze vennootschappen de Gebruiker kunnen benaderen.
 3. De Gebruiker ontvangt binnen zijn Gebruikersaccount een bericht indien zijn Profiel matcht met een Vacature op de Site van G.us. Daarnaast kan hij binnen zijn Gebruikersaccount instellen dat hij een email ontvangt indien er sprake is van een match tussen zijn Profiel en een op de Site van G.us geplaatste Vacature.
 4. De Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het door hem geplaatste Profiel. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de aan zijn Profiel toegevoegde Gegevens en Bestanden, dat hij volledig bevoegd is aan G.us de in dit artikel genoemde rechten te verstrekken en dat derden geen bezwaar hebben tegen opname van de aan zijn Profiel toegevoegde Gegevens en Bestanden. Tevens garandeert de Gebruiker door het toevoegen van Gegevens en Bestanden aan zijn Profiel geen inbreuk te maken op enig recht van een derde (waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) dan wel in strijd te handelen met de geldende wet- en regelgeving, zulks in de ruimste zin des woords.
 5. G.us behoudt zich het recht voor het door de Gebruiker aangemaakte Profiel aan te passen en/of in te korten. Het aanpassen van het Profiel van de Gebruiker geeft de Gebruiker nimmer recht op enige vorm van schadevergoeding.
 6. De Gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart G.us en/of de Vennootschappen van USG People volledig voor alle mogelijke schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) voortvloeiend uit het gebruik van het Profiel van de Gebruiker en/of de door de Gebruiker aan zijn Profiel toegevoegde Gegevens en Bestanden.

Artikel 17 Beëindiging registratie

 1. U kunt uw registratie op elk gewenst moment laten beëindigen en daarmee uw account verwijderen. Op de website is vermeld hoe u dit kunt doen (https://www.gus.nl/profiel/uitschrijven) G.us zal uw registratie binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw verzoek beëindigen.
 2. Het staat G.us vrij de registratie van de Gebruiker om haar moverende redenen per direct te beëindigen door (onder meer) de Gebruikersnaam en Toegangscode van de Gebruiker te blokkeren en/of het Gebruikersaccount op te heffen.
 3. G.us kan de registratie van de Gebruiker in elk geval beëindigen indien de Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en/of andere door G.us gestelde voorschriften, dan wel in strijd handelt met de Nederlandse wet- en/of regelgeving en/of de algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie worden beëindigd ingeval van misbruik van de Gebruikersnaam en/of Toegangscode, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van G.us.
 4. G.us is nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij de registratie van de Gebruiker beëindigt.
 5. Verplichtingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.